شعر وبررسی دیوان مختوم قلی فراغی واشعاری که خودم میسرایم

 

یازینگ یغه سیندا-------------------------------------------

 

بارسنگ بوستان یغاسینه

باغدان یازینگ ایسی گلر

دگسنگ نهال شاخااسینه 

گولدان یازینگ ایسی گلر

چمن یراعوردی عورگین

باغ گیدی الوان بوریگین

بال آرینگ بازاری یورگین

بالدان یازینگ ایسی گلر  

ساحرامزینگ سلگین یلی

آوازایلارقوشلردیلی

 قوتلایارلرتازه یلی

یلدان یازینگ ایسی گلر

یازیاغیشلرگئولی دولدییر

گوناش غونچانگ لبین گولدییر

حیات تازالیگنی بیلدییر

یازدان یازینگ ایسی گلر

یازدا شاولی یاشایش بار

یاتان سولوخدراویه هوشیآر

یازبووشلیغنه غزال قوشیار

پراتینینگ سسی گلیار

================================

 

 

 

 

 

 

 

 

یآزیوزگوریشدی--------------------------------------------

 

کورپه یآز دنیاگا ایینیب

عای گونلر اوزگوریشدی

کونه بیلن تازه یلمز

ناوریزدا یوز گوریشدی

دوشیملی یلینگ بووشلیغنه

بهاربایرامنینگ خوشلیغنه

بوُکورپه یآزینگ یاشلیغنه

خوش دورانلر عارالاشدی

اوسیان اوتلرشتلاشیقدا

حشرات لرقاتناشیقدا

بآغ بوستان عجب گلشیکدا

ایندی قیش بیزدان آیریشدی

یاینابدورلالانینگ گوزی

 یوپاک یالی سنبل یوزی

بهارینگ قدامنینگ اییزی

فراتینینگ دیلین آچدی

====================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یازا بیرقوشغی ----------------------------------------------

 

قیش یازینگ چآل اِناسی

خزآن تومسینگ سارغانی

ناوروز جولگا آیلانسنگ

همایونینگ غورغانی

سرپیلدی قیش قاراسی

گلدی یلینگ توراسی

قوتلی گونلر یوراسی

گلستانینگ سیرغینی

آیازقآرلر اریدی

آغاجا سوویوریدی

قاراچیبق چتریدی

حایران اتدی گُرگنی

دانگ چیغ اوتی عول اتدی

یاغیش ناوری گئول اتدی

اوبامزی سوولی اتدی

داشیب دالی گورگانی

فراتی گول قوقیب دور

چول لرمایسا دوقیب دور

قوشلرشیله اوقیب دور

بهار تانگرینگ برگنی

======================================

 

 

 

 

 

 

 

 

   اوبآم غارغیدر--------------------------------------

=======================================

گزسام اوبام یاشاربولسم اوز ایلیم

گوزیم آچیب گوران گوران اوبام قارغیدر

یایلاسیندا دوسلردنگدوشلربیلن

گولیب اویناب گزان اوبام قارغیدر

ایلینگ بیری بولیب یآشایش سوریب

باشاگلن عاجی سویجی سین گوریب

دورمیش قوریب گون اونگشیغمی اویریب

عاق اوی توتیب یاتان اوبآم قارغیدر

قورساغیندان اوتیار سویجی آرناسی

آیری یرینگ سوین ایچمردورناسی

مرزه یتیار اکیش یری  اوریسی

اولکاسینی قوران اوبام قارغیدر

اوبانگ گلشیگیدر یگدی یسیری

قارینداشدر قآندوشاردر بییربییری

آغزی بیراوبالر قآلیارلردییری

آرقام واتان توتان اوبام قارغیدر

یآش لرعاوین آلیاردریادان دوزدان 

ایشدان قآلانلرنی سالمرلر گوزدا

باشیندان گچرلر دانمرلر سوزدان

ایلی گورگن بویلی اوبام قارغیدر

ایلی گورگن بویلی اوبام قارغیدر

گوزل لری دورلی هناربارماقلی

اللرینندان عونن ایشلردورنیقلی

هریان باقسنگ جآیلری بار گورنیکلی

چارواچومری سوییان اوبام قارغیدر

اویاشلی قوجورلی سیلاغ حرمتلی

هرایشه ال اورسا قولی ضربتلی

پهلوان بوکاسی گوچلی قوّتلی

یگدینه قوانیان اوبام قارغیدر

گوراشه چیقاندا تاپیلمر تآیی

ینگیب گزر یوموت گوگلانگ آتابایی

توی بایرامدا بآردر بایراقدا پآیی

گوراشداقهرمان اوبام قارغیدر

بیکعالملری گلیب غایرادان

حوجراسیندا دین شریعت یایرادان

مدرسالردا تازا علمی اورادان

اوستاد اولیالی اوبام قارغیدر

فراتی دییراوجاغیم سن نانم سن

توپراغینگ قاردینگ گوباک قانیم سن

اوبالرنای باشی خان ومانم سن

حق یول بیلن یوران اوبام قارغیدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اِنر--------------------------------------------------------

 

ایل یوکین گوتاران انرینگ بیری

آغریوکین چکیب بیلمان یآن بردی

گوزین تیکیب دآغینگ عاقجه قآرینا

دآغا  یتب بیلمادیگنی قین گوردی

 

حاودی عاغان انرباشین بولادی

یارامآنی تشنه لبین یالادی

شول چوکیب بارشینه سونگین دیلادی

آرواناسی یولداشینه سوو بردی

 

یوکین قویوب داغا باقیب اوتردی

کوران یوللرینی گوزاگتردی

گوراجی غاماشیب اوزین یتردی

شول واغتیندا نر توانی اوزگردی

 

اوتانلرا قاراب یاتمالی بولدی

بوو یاغدای یوراگنه زلزله سالدی

مرد انرینگ دمی حسابا گلدی

ایلینگ غایغیسی دی انرینگ دردی

 

ساپارلردا اوز یولیندان چیقمانی

نامارد لریننگ حرام یوکین چکمانی

اوزی اوچین ایل گئونینی یقمانی

جان آیامان خلق دردنه یتردی

 

کوب کروانینگ باشین چکن خان انر

خلقایول اورادان پهلوان انر

ایندی شونگ یولنه کیم چیقیب بیلر

اول بیک داغلرینگ یولین ینگردی

انردیدی عرلاب یاتان یریندان

دورانلردان بولمانگ بولنگ یوراندان

سورینگ گچینگ عالا داغینگ سریندان

باشلیق چیقان انراوغلی سوزبردی

 

انراوغلی مرداوغلیدر دیدیلر

هرانرینگ ایزی بولمردیدیلر

بویگیدا دوغان اوغول دیدیلر

فراتی شول آراوغلونه سوزبردی

======================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قارری اشاک -------------------------------------------------

 

اشاک قارریب ایشدان قآلسا

تورباسین-م گیدرمزلر

قالیب بیلمان انگراب یاتسا

قوللیق ادیب قویدرمزلر

جوانلقدا یاخشی عاد آلان

ایندی قارریب یولدان قآلان

یوقدرشونگا طبله سالان

کونه جاین بوزدرمزلر

چیش اووجیندان بوینی یارا

یوکدان اونگرغاسی قارا

قاتناشیبدر کوپ یاوارا

ایندی سآنا گیردرمزلر

واغتی چاغ بولیب درلاسا

یوک گوتارشیندان گورلسا

یادادیب حئورین زارلاسا

قارریغا جان کویدرمزلر

یاشلریندن  تما   اوزر

باشین بولاب گوزین سوزر

اوستی باشی کرلی گزر

آباد اشیک گیدرمزلر

ایش پالانی دارغاریاتار

اوغلی عراباسین ساتار

بوایشلارا عقلی چاتار

قازانجیندان دآدرمزلر

ایندی آغزی اوته یتمر

قاتی قوتا دیشی اوتمر

کرّالری یمشین اتمر

قزغین داماق اییدرمزلر

 

فراتی آرتراذامز

اونگکیدان قاچارمزامز

اونگغاتدر دولسا قضامز

ایندی دواک دودرمزلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قارریلق-----------------------------------------------------

=======================================

 

دوسلردوشدیم قارریلغینگ اوینا

آغریوکین چکیب بیلمن نیلاین

قارریلق میش هممه دردینگ اوجاغی

آلجاق یوقدر ساتیب بیلمن نیلاین

ایندی بیلیان قآیم دورقیم قاوشادی

چال باشیم بآردآغ قارینا اوغشادی

آیاق چآشیب اندام جآنیم لاغشادی

توتان زادیم گوتاربیلمن نیلاین

یولا یارامانی توی یاسدان قآلدیم

عمریمینگ گچاننی بوینما آلدیم

چویچالرمی سچدیم یاربیلن قآلدیم

ینه اورباب گویزاب بیلمن نیلاین

اوغلانلقدا بارچا اوینا قاتشدیم

یگیدلیکدا دورمیش یولدا چاپیشدیم

قوجالامدا اِِل تایاغا یاپیشدیم

بارجاق یرما یتیب بیلمن نیلاین

گوناگوندان آشاق دوشیب گلیارین

ایندی بویوم  بوغین سورمربیلیارین

گچانا اوکونیب سونگیم دیلارین

غایغیسز قیمیلداب بیلمن نیلاین

فراتی دیییریوراک اونگکی نفسیم یآش

باش گونیالی اللی آلتمیش یتمیش یآش

مندان سندان بیک لرهم بولدی لاش

بودنیادان دویب بیلمن نیلاین

 

 

 

 

ای دالی پلک------------------------------------------------

 

قوجالدیم من گئونیمداکی بولمانی

آرمان سندان آرمان ای دالی پلک

گلان چیقمان باریار کونگل چیغیندان

آرمان سندان آرمان ای دالی پلک

گونگ دپاما گلیار دآریقدیرانگدا

گنجینگه قوانیب اوستوما سورانگدا

قاپیشرمی عازاجیق یوز برانگدا

آرمان سندان آرمان ای دالی پلک

نیچالر یاتیرلر سندان گپ چکیب

نیچه لری گزیب یورلرکیپ چکیب

کیم غفلتدا بیر پوچ باختینا چوقیب

آرمان سندان آرمان ای دالی پلک

ای پلک قایسی گون باشینگه یتسام

اووقلرنگی چاشیریب توینیگینگ بوزسام

نیلارسن برگزاک ترسینگا گیدسام

آرمان سندان آرمان ای دالی پلک

پلک بو یآشدان سونگ اوغرینگا گیدسام

گمرا بولربیلیان آیدانینگ اتسم

گونانرین عمریم یخشاصرف ادسم

آرمان سندان آرمان ای دالی پلک

فراتی دییر ادان ایشینگ باربولسین

باغتیم یاتان بولسا یاتسین کوربولسین

سندان باین آلیب چیقان آربولسین

آرمان سندان آرمان ای دالی پلک

 

 

 

 

 

یآزلیغما---------------------------------------------

 

یآزلیغمینگ اییزینا اوریلمان بارشی

دگیب دولاشماسامدا

 شول گیدانی یآزیمینگ

بیرواقتلر گئونیمه

 همیشه گوک یالید م

اوزیمه بزاگ بریب

عالم قوشاریالی دیم

ایندی دنگیمدان یآزیب عاران آچیبدریآزیم

ایندی کوپینگ گوزیندان

قاچیبدر گورکیم منینگ

قارری قیشا چالیم ادیار

گوییزاریبدر باشیم  منینگ

هرحاچاندا بولسا بیرگویزامک

اینگ سونگقی کونگل خوشیم منینگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گچنه چم---------------------------------------------

==========================================

ایندیکی لر چاق ادیارلر ناوغانیمز گچنه چم

اونگ چآرباغلی یر یوویردینگ ایه لری گوچانا چم

 کونه بنالرینگ دورقی گورینشیندان دارغاو گورکی

سینچی لردییر حانی اونگکی اول اوجاقلر اوچانه چم

عارالردا یایرادیلمیش شیلاراک میشمیش

بویوویردینگ بآیلق لری بآی قوشلرا گچانه چم

شومخبری کیم دوراتیار یآشلرا یامان اوراتیار

کیم باشغاچا یول دوراتیار اوزینگ بیلمک حاچاناچم

اوزینگی تاناب بیلماسگ تاریخا باغرینگ دیلماسنگ

گورانلردان درس آلماسنگ  سن هم گوزدان قاچاناچم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پریمه باسیلیار -------------------------------------

 

اوران پریماباسیلیار

یوغسام اوچجاق آسمانا

گونگدان  گول بولیب یاغیب

جآی قویجقدال باسمانا

قاناتیم دپالنیب

قآلسمدا یرداسولیب

ینه دانه تک دولیب

باشلارین من اوسمانا

عال یاشیل بولیب اوریب

تآغلرمی هریان گریب

اوز حق یولیمدان یوریب

قویمن یولیم غیسمانا

بولینماسین بیرلیگمز

بولنماسین دورلیغمز

اوسیب باریان بیرلیگمز

ال بارماسین کسماگا

یتماکام یقیلماین

یتننه کام یغیلماین

اوندان-آ .دوغیلماین

غایرا یاپشیب اوسمانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باقنالرا -------------------------------------------

 

ای باقنا یآشآن کوپاکلر

قارنینگ دویانسونگ بولدیمی ؟

سوویوزیندا بوش کوپیکلر

قآیب گزانسونگ بولدیمی

سویانسنگ قالتاق ناماردا

عارلی بگلر کویردردا

گونانگز گوتارمز یردا

قارغیشا قآلسنگ بولدیمی

یاقین یاغی چمینگ تاپار

عارالاشسا کنت ینگ چاپار

گویوکلرا کیم قولیاپار

بیراوزینگ بولسنگ بولدیمی

عازیاشاغین عازاد یآشآ

ساتما واتان هربآی قوشا

 ملّتدان عازاشاماداشا

اوزینگ اولالسنگ بولدیمی

بدو آتلراونگین کوزلار

چین یگیتلر سونگین گوزلار

فراتی شیله سوزسوزلار

یامان عاد آلسنگ بولدیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کروان یلدیزیم--------------------------------------

 

یولیم  یالنگیش . باریان  کروان قیرانا 

دوغان بولسنگ یتیش کروان یلدیزیم

نیردا بولسنگ گورین اول باریانلرا

دوغان بولسنگ یتیش کروان یلدیزیم

بلدیم سن یردا گونگدا یوللرا

یول گورکزسن  یالنگیش باریان ایللرا

غارق ادماکا داشغین لرا سیل لرا

دوغان بولسنگ یتیش کروان یلدیزیم

یولیمز یالنگیشیب سنی یتردیک

شول چاشغیندا ینه یاداگتردیک

آلیب چیقاردیب قاراب اوتوردیق

دوغان بولسنگ یتیش کروان یلدیزیم

قالنگ گیجا داشیمزا آیلاندی

آرچین دیب توتانمز اِراق سایلاندی

خطردان عازاشیب غایرآتآیلاندی

دوغان بولسنگ یتیش کروان یلدیزیم

اوغریمز چاشابان عارا آچیلدی

گیدان گیتدی قآلن قالدی گوچیلدی

اورتا یولدا آغرکروان کیچالدی

دوغان بولسنگ یتیش کروان یلدیزیم

بوگیجه یوزلانیان عاق یلدیزسانگه

قورقیلی گوریناراول یوللرمانگا

یتیرمزبیلیارین عاغران دانگا

دوغان بولسنگ یتیش کروان یلدیزیم

سسدان قآلیب باریار کروانلر جانگی

عایدینگا یترمز بویولینگ دانگی

نیراک چاتار کروان غیرانینگ سونگی

دوغان بولسنگ یتیش کروان یلدیزیم

 

هرکیم بیریول بیلن باشیمز چاشیب

بیری دوزا بیری دآغلردان آشیب

فراتی یالباریار بیر قوشغی قوشیب

دوغان بولسنگ یتیش کروان یلدیزیم

========================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عارقا داغ ------------------------------------------------

======================================

 

قاراداغ عادینی آلماین دیسنگ

اومر دومان کان اویشرمه هرسردا

ایل گونینگ عالنینا گون دوغر بولسا

دومانلی یوزینگدان گوتارگین پردا

دنیا آبانیب دور دومانلی باشینگ

حایباتلی گردانینگ جنگل لی داشینگ

ترینگدر جایلرینگ کمرلی دآشینگ

آقدر غارینگ یتسین هر بیر یوویردا

اوزینگدان قاچیرما آرسلانی قووردی

بلگین دآغلر آرسلانینگدا یوویردی

زمانا کوپ داغ داشلری ساویردی

بیرغیسیم کول بولیب دونارسینگ گردا

آسماندا عاق گونی نظرنگه آلیب

نوحی میخمان آلشینگ یادینگه سالیب

دومانلی باشلرینگ پناسی بولیب

مسکن بر یغانگا باران هرمردا 

داغلرقلابولر ایل گون داشینا

داغسز یاشاب بیلمر ایل اوزباشینا

داغ-م دریا دوزی آلسا قوشینا

آرقاین یاشارلر هربیردئویردا

ای قوجه داغ قالمزیالی اوکونجا

منلیک آلیب یاتمابایلیغا گنجا

آغر گئورانگ قوم بولماقا بیرپنجه

آرقا داغ عادینی آل هر دئویردا

 

 

آبا سآرینگ عاریغی----------------------------------

 

یوزلانامدا آباسآرینگ عاریغنا

بیر گویچ گلیب چشما سآری یوریتدی

نیچا یل لرچوزیلمادیک سوراغمی

آبا سآرینگ روانن سووی

ابا سآرینگ روان سووی اریتدی

ادب اوسول بیلن قولای بارامدا

دوری یوزین گوریب سلام برامدا

یوراک سرمی ایدیب بیلمان دورامدا

یوریتا سوراغلر مندا دوراتدی

دیدیم ای آبا آغام بیرسالیم دورسانگ

سرلی سوراغلر بآرۀچیقلاب برسانگ

دیگین قزل بایرا آیلانیب گورسنگ

گونینگ آچان بایرین کیملرقووریتدی

کیم گوچیردی دآغدان چاروا ایللری

داغدانسز قآلیبدر اونینگ بیللری 

کیم ساودوشوردی ترکمن یوللری

سونگی دآغلریوزین کیملر قارا اتدی

گورالمزمی اویلاقلارینگ

توتیلمرمی آت چاپقیلی تویلاری

کچ پلک اقبالین عاچان خاراتدی

نای بادای دان کروانن گلیب گیتمرمی

ایل سوریسی گینگدان یایراب یاتمرمی

یر یوویردیم ارمانلرنا یتمرمی

حایسی یاغی چشمه لرنی کوراتدی

دیدی دآغلرایکی آرادا عاوارا

درد ینی دیب بیلمان قآلدی عاوارا

آرلرگراک گوزباش ایلاب اییزلارا

پدرلرینگ دردی دآغا کاراتدی

 

اوسردیب سوزبریان داغ درختلری

آچیلمانی قآلمر بآغلی باختلری

چکیلر ینه دا بیک عادلری

اوندیلمر دورانی دآغلردورتدی

ای فراتی کسیلان یوللر آچیلسین

یایلاقلردا ارکین قونیب گوچیلسین

دوولی ناندان دولی تورا گچیلسین

شیله انم بیلن مانگا سراتدی

=================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امریکا----------------------------------

 

بیراوزیم دیب بویرجاق بولیانگ دنیانی

نیتینگ باشینگا یتسین امریکا

گویجینگ یتسا آغدارجاق سن جهانی

جهان اویشیب یولینگ کسسین امریکا

مسلمانلربیلن قاتناشیق آچد ینگ

اورتا آسیانینگ تورینه کچدینگ

قارا دئوتک سوریب نفتینی ایچدینگ

گوران خیرینگ گوزینگ توتسین امریکا

ملّتلر ایچیندا بزاوتک گزد ینگ

آغزعالالق سالیب عارامز بوزد ینگ

اورتا گلیب حایسی ایشیمز چوزد ینگ

بوایشلرا عقلینگ چاتسین امریکا

اوت بریانگ هریریک اوچغونینگ دوشسا

غایغینگ دال ظلمینگه کیم یانیب بیشسا

ایلات سیلدر ینگدرمزلر قونیشسا

ناتاوینگ شول سیلدا باتسین امریکا

جهان ایچرا قآن چایقادینگ دآلاشیب

نه گورجک گونینگ بآر قآنا بولاشیب

قآلدینگ ایندی اوز حیلانگا چولاشیب

یا ساویل یا قبرینگ غازسن امریکا

کیمدان زیان چکسانگ ایراندان گوریب

یاو سورایب گلد ینگ اوستومه سوریب

عاشیندرد ینگ جوهیدلرا یل بریب

اورش اسلاب سویکنمان گزسین امریکا

چاقلاشدردینگ عراق بیلن ایرانی

 بولاشدریب سورجک بولیانگ دورانی 

دیشینگداهم آلیب بیلمر سن تهرانی

بیزدان تامآسینی اوزسین امریکا

 

صهیونیست فرعونی قاود ینگ باشینا

قایم قالا آیلاب برد ینگ داشینا

اول قوانیاربوگون آغر قوشینا

بیلگین بیزدان الینگ آستین امریکا

گووان تانامودا دوکن قآنلرینگ

ابو قوریبینگدا آلان جانلرینگ

جاسوسلرنگا سالان سازمانلرینگ  

بیرگون اوزینگ اسیرادسین امریکا

دئودا بولسنگ دیشینگ باتمار آسیا

اسرایل ایکینگز بللی روسیا

آغز اوریب بیلمر سن چینه روسییا

گویجلی یردان گوریب گیتسین امریکا

یوویردینگدا ایت ایاسین تانانوق

بیرعاوینن قایدیب سانگا یانانوق

حایراندرین تانگریم سنی قینانوق

نالاشیم جانینگا باتسین امریکا

اوزیانینگاچکان آغایانلرینگ

دستورینگ یوریتیان حکمرانلرینگ

سنگکی بولسین قاچیب آتان خانلرینگ

شولاری قول ادیب ساتسین امریکا

کیم قوشیلسا سن قآرونینگ اوینینا

شراب بریب بوکل داقیانگ بونینا

گیران یانر سن گوک گوزینگ دوینینا

بآیلینگ سینیب بآد ینگ یاتسین امریکا

یاسان یاراقلرنگی یغناب گترسام

اوچیانینگ قاچیریب گامینگ باترسام

اود بریب یانشینی گوزلاب اوتورسام

شول گونلرا پکر ادسین امریکا

فراتی دیر قارشی دوریب دانیشسام        تسلیم ادیب حقیم آلیب باریشسام

سونگ یاراشیب تازا د نیا قاراشسام      بوومضمونا قولاق آسسین امریکا

 

گلستان وکیل لرنا -------------------------------

======================================

گلستانینگ وکیل لری اوستانا

 گلجکلردیب خبر بران اوچیان هی

گول قوید یلر گوزلشدیلر آسمانا

تویا ساویق خبر ساران اوچیان هی

 بولیتلری بئوسیب گونگه اوچانگدا

بیلمن نیچا انسان باردی ایچینگدا

البرزینگ دآغیندان یانگی  گچانگدا

آشاق اینب داغا اوران اوچیان هی

گینگ آسمانینگ عمّانیندا قالقیشلاب

گوندوغارا باقیب یوزماگنا باشلاب

سیمرغ یالی وزیر وکیل لرقوشلاب

تهراندان گورگانا یوران اوچیان هی

شول یلی یدی گول مجلسا باران

عظیم گول اتراگه ترکمن سس بران

گلستاندان باریب آغزی بییردوران

گرچک یگیدلرمز قیران اوچیان هی

کمرمز کسیلدی آغلاب دورایلی

حقدان اوتیر نیراک عرضه بارایلی

اسلام انقلابا قایم دورایلی

داغدا دوزدا ماتم قوران اوچیان هی

اویشیب قونالغانی قوتلاجاقد یلر

گچان شهیدلرمز یاتلاجاقد یلر

آسماندان یول آچیب قاتناجاقدیلر

نه بلا سن باشینا گوران اوچیان هی

یادلاب قندهاری کوهسارغریبی

حسینی صادقی هزارجریبی

دادمانی آلدِی پلک فریبی

شاهدلربوینینی بوران اوچیان هی

=====================================

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:29  توسط فراتی  | 

 

نوگولیم-----------------------------------------------(54)-(28)

 

سیلاغنه آسماندان بیر عاق قوچ گلدی

شول اوغلان تک سیله اتانگی نوگولیم

بیک اورنه یتر بولسنگ اوقوودا

حرماتلاغین علم آتانگی نوگلیم

چپلاقدینگ بکیدینگ یاخشی گوریلدینگ

اولالیب یگدالیب کوپا سورلدینگ

سآنه گیریب عاجا سوییجا یوغریلدینگ

سیندارماغین ایل آتانگی نوگولیم

یگیدلردورمیشینگ کونگل چاغیدر

گراکلی یریندا آرقه داغیدر

اولربودورانینگ برک چناری در

سالما گوزدان انه آتانگی نوگولیم

سویلماگن داب دستورا قاریشمه

بلدبولمان هربیر یوله  گیریشمه

عقلینگ آیله نادانلرا قآریشمه

تانی اوز تاریخ آتانگی نوگولیم

فراتی دییر سیزدان دورارمردیمز

لاچینیم هم بورگیدیم هم قووردیمز

سیزه تاپشریارین قوجه یوویردیمز

سویگین اوز واتان آتانگی نوگولیم

======================================

 

 

 

 

 

 

 

 

بولیت------------------------------------------(55)-(29)

 

آسمانلردان باریان بولیت

 باریب یاغجاق یرینگ قایدا

عال هوادان قآنات یایب

باریب قونجاق یرینگ قایدا

آسمانلردا یوزه یوزه

حایسی یری آلدینگ گوزا

ساپارایلاب داغه دوزا

میخمان بولجاق یرینگ قایدا

داش یرلرا یلکان چکدینگ

حایسی جولگا سیله چیقدینگ

عایلرگچدی یاغمان یاقد ینگ

 شاغلاب ایینجک یرینگ قایدا

عالم قوشارباغلاب بیلا

 الکین عاشیانگ ایلدان ایلا

 گومبرلانیب دونیب سیلا

 هریان آقجاق یرینگ قایدا

ای بولیت گوچگینلی سرینگ

 عاق گوک بولیب یایرارپرینگ

فراتی دییرسه چیب نورینگ

بهره برجک یرینگ قایدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوغدایلر ----------------------------------------- (56)-(30)

 

یاخشی نیت بیلن اِکسنگ یرینگی                                                                                     

دانه دان گوگریب چیقاربوغدایلر

توپراقدان سایلانیب گوزاگورنندا

یاپراغنی چاریانه چکربوغدایلر

ساوغه اوزین برمان یاشللاب یاتر

سویجی یاغیشلرینگ سوولرنه باتر

قیشنگ عاق غآرینی اوستونه آتار

شوریرا گوک دونین چکربوغدایلر

بوغین سوریب بوی چکن سونگ اوشیللاب

ساحرا لری بهارایلار یاشیللاب

باشلاندان سونگ کولانگ آتیب اِغشیللاب

مورتینی هریانه چکربوغدایلر

اوجال چکیب سووبرایسنگ یرینگه

 دانانگی کوپالدرتاجدرسرینگه

گنجینگ خزینآنگدر  یتر اورینگه

 طللانعمتلرنی دوکربوغدایلر

گلن یلا ساقلاب آرپابوغداینگی

اکیش یرینگه صرف ایلاسنگ یاغدانگی

تانگرینگ بیلن ساوداادسنگ نقدینگی

بآی غاریبینگ خرجین چکربوغدایلر

گویزعایلری توخیملاسنگ سیمشینگی

قوللیق ادسنگ یرینه یتیریمشینگی

ناماردا زارادمان آیلاراونگشینگغی

توتان ایشینگ آلیب چیقاربوغدایلر

========================================

 

 

 

 

یرسوریاربوگون------------------------------------------ (57)-(31)

 

تایخانلرمزبیلین قوشاب

یرسورماگنه چیقیاربوگون

اکیش پاسلی یرآغداریب

 توخیم بارین اکیاربوگون 

یاغیشدان سونگ گویز عایلری

تاخته گلسااکیاریری

زحمت چکیب دوکیاردری

تایخان تانگراچوقیاربوگون

کوک اوریب گوگاریب اوسر

یاشیللاب توپراغین باسار

آلتی عایدان سونگ طللا اوسر

ساقالاب بوی چکیاربوگون

اکن دانانگز مونگلاسین

باخیل دوشمانینگ اِنگلاسین

اوراقنگزدولی سونگلاسین

یردان نعمت چیقیاربوگون

فراتی عازقامزاونسین

اوبامه کوب دانه گلسین

عاق اوون بولیب نانا دونسین

ساحرام حارمان آتیاربوگون

==================================

 

 

 

 

 

 

 

 

آرازاعایی------------------------------------------(58)-(32)

 

عایی گوریب آرازانگی باشلاسانگ

آغزینگ بکلاب باشغه ایشی تاشلاسنگ

عباتنگاقضانفل قوشلاسنگ

جسم وجانینگ درمان ایلار آرازعای

گون یاشان سونگ ختم تاراواخ دورسونگ

قرآن اوقاب یاتیب صلاگه تورسنگ

باش واقتدان قآلمان مسجدا بارسنگ

دیلاگلرنگی روان ایلار آرازعای

شیطانلری گویلاب نفسینگ کوشیدر

داوزاخ یولین باغلاب اودین اوشادر

گونالرنگی دوکریاخشا دووش ادر

جنت یولین آنگساد ایلار آرازعای

روزه نماز اوچمانگ ضمانتیدر

تانگرینینگ تاپشیران آماناتی در

ایکی جهان خوشلیق دلالتی در

هرعذابدان خلاص ایلار آراز عای

قدرگیجه کان سجده قیل خدایه

عید گون یترسنگ چین اولی پایا

هممه دینلرحرمت ا دیاربوعایا

جنت عایلرینه منگزارآرازعای

ارجب عاینگ آرازاسین توتان سونگ

رمضانینگ اوتوز گونی اوتان سونگ

اییزقی عایدا آلتی گون-م قوتارسنگ

بیریلینگ سوغابین پآیلار آراز عای

========================================

 

 

 

 

شاهیرینگ نیتی--------------------------------------(59)-(33)

 

شاهیرینگ نیتی گوگریان بولسا

اوندا بیلینگ بیر اوسان بآغ بولردیم

ارکیمه گوگرسام حآلان یریمدان

 ساویلمز یآزبولیب دنیا گلردیم

انسانلرینگ گوزباشینی گورکیمدن

قآندارردیم همیشه گوک برگیمدان

توتدان قآیم حوزآغاچ تک دورقیمدان

گراکلرا پارران کسیب دیلردیم

تانگریم میدان برسا باش گون ایامدا

یاداولری دوشلادردیم سایامدا

ایلینگ آماناتین ساقلاب عایامدا

اهل خلقینگ گونین آلیب بیلردیم

گورلیگیمدا اوربادردیم قوشلری

آرقاین اوسدیردیم یاش آغاچلری

اوزارکینه قویب کوب مال باشلری

ایل بورجیمی گوز اونگینه آلردیم

فراتینینگ آیاقلری یرتوتسا

 نیتلرنی اورجاغینه گوزچاتسا

بیربندانینگ مندان مهمی بیتسا

بگانجیمدان چین یوراکدان گولردیم

=================================

 

 

 

 

 

 

 

 

کونگلم ----------------------------------------------(60)-(34)

 

کونگلیم آه وزارایجیندا

 هرآهیندا مونگ اشاره

قاقنوس تکین یانیب کویر

 دردین آغتارسنگ بیچاره

سوردیب اوتین الیم تارلی 

آیدیم سازیم آهی زارلی

چالسام سسی آرمان عارلی

پردا دگسنگ بولرپاره

یدی بوغنیم آراکلسه

اوزیم بولیب سایراب بیلسا

ایله خوشلیق پایلاب بیلسا

یوراک کوشاردی بوون آرا

سریم دویدرمن هرکیمه

خزان دگیبدردورقیمه

یوویغسزال لرگورکیمه

دگدیگیچاعازر  یارا

بیرکوین قاپیمدان گلمر

من یاننینگ حالین بیلمر

فراتیدان خبرآلمر

قآلاندرین دردآزارا

==================================

 

 

 

 

 

 

 

 

یکه قوش--------------------------------------------(61)-(35)

 

بیرپاسیل بووز بیرپاسیلدا قزیبدور

 داشیما آیلانن قاپاسینگ سیمی

دیدیلرِاِکدا سن ایندی بوجآیدا

هنارینگ آرقالی تاپارسینگ اییمی

ایامینگ قاپاسی بولدی یوویردیم

زندان ایچرا کوپینگ پالین اویردیم

شوندا آوازاوقاب عمریم ساویردیم

الوان رنگگه بویادیلر توییمی

گوکیل دوزدی گوزیم آچیب گورانیم

نغمام بیلن گوزل لری اِرانیم

اوندو ب  بیلمن شول چآغلردا سورانیم

ایندی دآرا قابادیلراوییمی

قاپاسدا من قاپاس بآغدان آسیغلی

گوزی باغلی قوش قاناتی کسیگلی

روحم ناشاد سینه لریم غیسیغلی

خیالمدا گزیان هندوستان رومی

گل فراتی اویلانینگ بووایشلرا

باغا بارسین قانات برینگ قوشلرا

یول آچایلینگ تازه یتن یاشلرا

شول گون گورینگ الیغینگ تویینی

==========================================

 

 

 

 

 

 

 

 

اویناغی من------------------------------------------(62)-(36)

 

اونگکی عقل بریانلرمینگ

بولیب قآلدینم اویناغی من

دوریب بیلمان کمین دولدیم

بولدیم دونی کویناگی من

آنگراووجی گلسه چمه

یاخشی لق قیلدیم هرکیمه

واخ یوراک عاویبسنگ کیمه

ناقدرلر اویناغی من

بیلیان بولدی هربیسواد

حقی عانگیان قآلدی قابات

یاش اووچلرا یتدی نوبت

گورمن دوغری سیلاغی من

بیری گلیب یاقجق بولیار

بیری یمیش سالجاق بولیار

بییراویناب گولجک بولیار

ناشی لرینگ اویناغی من

نه آشاق دوشدینگ فراتی 

اوکدالانینگ سوزصوراتی

 آسگرمایار آر آرواتی

 یونه قوشغینگ قایناغی من

=======================================

 

 

 

 

 

 

 

 

سانسزشاهیره----------------------------------------(63)-(37)

 

بارینگ آیدینگ شاهیرلرینگ توپارنا

ینه بییری سانینگزا آریتدی

آلینگ بوشاهیر-م سیزا بریاریس

قوشغی قوشان سریب نه ایش یاریتدی

یووریک دیلی بارمش اوکدا همانا

کوپ یووریگی قانگتاردی بوزمانه

یاغاردیمانگ هرگومبرلان دومانا

قووری سسی قولاقلری کراتدی

کیم سن شاهیر بولوب ای ساپاردردی

اونگ شاهیربولن لرناماگون گوردی

حایسی سامراب یوران بایراغا باردی

قال ماقالینگ اوز داماغینگ قووریتدی

گوریب اشدیلمادیک گپ یوق سوزینگدا

اونی کوردا بیلیار همدا اوزینگدا

ایشینگ بیرموینسزقیل یازیب بوزانگدا

حایسی قوشغینگ اوز باشینی چاریتدی

فراتی قوشغی اوقاب آچیب قوجاغینگ

اوزیمدا بیلیاردیم نآلیماجاغینگ

ایندی اولچاب کسگین آیدیب دیجاگینگ

شاهیرلقدرساچینگ دوکیب قارریتدی

==================================

 

 

 

 

 

 

 

 

گورمادیم-----------------------------------------------

بیردورمیشلی اوینگ یکه جه سی من

ِانا آتادان باشغا یاران گورمدیم

عزیزاویام دورت یاشیندا اوتیبدر

آغا اینا تآیلاشیبان یورمادیم

صفرعای دوولاندا دوغیب انه دان

بیرمونگ اوچ یوزیگریم یدی سنه دان

 گوک بوغمه هم چاجک حالیم تنگ ادان 

کوب درد چکیب دینگه اولیب گورمادیم

 اونکی سونگکیم ساغدی انه دان دوغمه

ایکی یاشدا آلارلادی گوک بوغمه

اوجاغینگ اودیندان کلامدا تاغما

دورت یاشا دنگ ساغلق یوزین گورمادیم

آلتی یدی یاشدا ماخول بکیدم

مکتبه مدرسا قاتناب اوقیدیم

یکه گول بولسمدا سولمان قوقیدم

خبرآلیب ایسغان دوغان گورمادم

دوربرشانم یوقدی اییزاقآلسامدا

اوزباشیم چاراردیم یاتیب تورسمدا

دنگیم بیلن اویناب بیله یورسمدا

هیچ کیشایوزاوریب الیم سرمادم

قیزاوغلن قآریشیب بیله اویناردیق

قوللرمزی بوینیمیزدان ایلاردیق

دنگجه یوراب یاددان آیدیم سایراردیق

بواییامدا شونچه دوران گورمادیم

گوییزعایلاری قوین اوستونا گوچاردیک 

قیش سویت قایماق تومیس کورامز ایچادیک

گیجه دستالرایچیندا اوچاردیق

شول دوراندان سویجی دوران گورمادیم

 

 

قاراگوزیم بیلن یآریشیب گزدیم

غایندا ازیلدیم اسسی دا قزدیم

یآزعایلرینگ گوکلیگیندا کوپ یوزدیم

اوبادا دوزیاناق دوران گورمادیم

چوپان داوار باقیب چولیغی یوزی

تاشادا سوری دی کورپاچدا قوزی

تزاگینگ اودیندان تامدرینگ کوزی

دوزنانیندان یوقیملی نان گورمادیم

یوزی سایلاب توقیل لری بیچاردیک

بارغانی تاغمالاب قوزی سچاردیک

هرقرقیمدا یونگدان آلیب قاچاردیق

شول دوراندان آزاد دوران گورمادیم

==============================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوتوزیل لیغا ---------------------------------------------

 

بیر مونگ اوچ یوز اللی بییردا دیدیلر

اون ایکی یل اوقانلر گورگانا بارسین

قوشین قوللیقلرنی قوتاران بولسا

ایشا دورماق اوچین امتحان برسین                         

آغیرسیناویندان ساغ آمان گچدیم

یاش معلّم بولیب بیر اوبا دوشدیم

عایلیغینگ چتیندان گیردیم دیب خوشدیم

تآیم یوقدی اوزیم یالی پوزبرسین

بووشلیق بردیم حکمم گوریب بگانیب

درسلربردیم آلیانجیغمه تولغینیب

ایشلاب گزدیم پارسینگ دیلنا سیغینب

خیال اتدیم مدام پوللی گزدرسین

عایلق آلساننگ تامانگی اوز بآیلقدان

آرتیب اوزمر شکرچوراک چآیلقدان

کیم نالیبدر توپوقچا یوق پآیلقدان

اوزی بیلیار نامه برسا شونی برسین

یالسز یالاقیندان اییمان برچیگدیم

نیتلرمه یتیب بیلمان کورچیگدیم

قارریب قآلدیم دم کوته من کورچیگدیم

مارداقلی لر عایلینگ کیپنی گورسین

پرهنگی من اوتوزیلی ساویلن

اوستاد دییب قووری یرا اَویلن

بیر مونگ اوچ یوز سگسانجی یل قاویلان

من باریارین کیم درس برسا شول برسین

اوتوزیللاب یازیب بوزیب گچ ایدیم

کپلرچگیب بیزار بولدیم قاجیدیم

ایندی کوشاب چووال آغزیم کوجیدیم

تازه گلان اوزچاراسین گوریبرسین

 

بیرپست اوچین ایشداش گوونین یقمادیم

مقاماتینگ یابان یوزنا باقمادیم

شوغللانیب بیربندانی یاقمادیم

منگ شاگردیم بولن شیله درس برسین

اوقوو بورانیندا پکریمی ازدیم

ادبیات بحریندا اپاسلی یوزدیم

گوریب اشدیب چکن دردیمی یازدیم

نادانلردان چکن اِزآم قُوی دورسین

علمینگ سفراسیندان دووزیم برانیم

محبتلی قاناتلرمی گرانیم

باغیشلانگز کاییگنیم اورانیم

دیلاگ ادینگ خلقامنگزاش گون گورسین

سرین آچان ساپاردردی قارغیلی

درس اورادیب نیراک عاشدی گورگیلی

عمراوتیب اللی یاشا بارغیلی

بلکم ایندی انه دیلیم یوریسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یآزیآلی بولمالی ----------------------------------------

 

قوشلارینگ بآغلردا بولشینی گورسنگ

ایندی یآزگلجگنی دوییآن بولمالی

بهارینگ بووشلیغنی عانگمایان بولسا

حایسی اِلهام بیلن اویناب گولمالی

 

قوشلر یازایینجاگنه هاولیغیان بولسا

بگانشیب بوکوشیب خوش بولیان بولسا

روحسزلر قیملداب خوش بولیان بولسا

گول یآلی آچیلیب خوشلق قیلمالی

 

یآزدا طبیعتینگ بولشین گورانگدا

یاشایش عشقینی اکیار یورونگدا

کشته چیقیب بآغ بوستانه بارانگدا

شول عجب چآغلری پرسات بیلمالی

 

جآنینگه اورنایار گول لرینگ ایسی

مشک قوقییارسلگین یلینگ نفسی

یلدابیردووش گلیارپاسلینگ غاوی سی

اول میهمانی یاخشی قارشی آلمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهاریازا -------------------------------------------------

 

قیش سونگیندا چیبیق یاران قر

ساوغی سوردی تازه یله سان بردی

عای میچه سی دولان کونه یل بولسا

تازه گلان بهاریآزا جان بردی

ناوروزینگ ملایم بوسوغاسیندا

عاریقلرگوزآجیب چششمه چوغاندا

یریوویردینگ یوزی یآزبویاغیندا

یاغمرسینگه یاغیب بآغی قآندردی

اوسیملیکلر دونیبدی بیرچوپراگا

یازقدرتی زینت بردی یاپراغا

بهیشتینگ اوچغینی اییندی توپراغا

یلآشان جهانا یآز آمان بردی

چتراب اوتیر یرسوید ینی امنلر

گول اویسیار تازا یتان چمنلر

مرغیزلردا چآعالایارجرانلر

حئوری کوپ بولسین دیی بیرا اون بردی

فراتی دوشیملی آیلانسین دیلیم

یآزلری سویمکدان قآلماسین دیلیم

مونگ بهاریااسین دولتلی ایلیم

بوقوشغیمه بهارخوش زبان بردی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:24  توسط فراتی  | 

 

اوزگوردی میکا---------------------------------------(47)-(21)

 

بیر گوییک سوریدان آولق آلیبدر

اَکیدان گچی سین عاز گوردی میکا

شاغال لرهم ایسین آلیب گلیبدر

بولر هم بیرینه آغز اوردی میقا

 

 دیدیلر ایکی سان کوشاک ییتیبدر

ایه سی هریردان خبر توتیبدر

قومالاقچاباریب پآل آغتاردیبدر

ینه دا بولماندر ترس یوردی میقا

دیدیلر ییتانلر اویه گلمایار

اویناشیندان کوله سی بار المایار

شول گیدیشی اوی اییلینی بیلمایار

ایندیکی دورمیشلر اوزگردی میکا

دیدیلر بیرقارری توتیبدر تویی

ساقالینی سییریب آلیبدر بویی

ترک ادیبدر اونگکی اوجاغی اویی

سیمیشلان تدریمنی عازگوردی میکا

ای فراتی گوزینگ یامان گورماسین

تیلکی شاغال .شیراوستونه سورماسین

اوباجیلرباشغه یردان عورماسین

اول موجاکلربیزی عازدردی میقا

===============================

 

 

 

 

 

 

 

ناماردلر----------------------------------------------(48)-(22)

 

شره یاقین ناماردلرینگ

باشغه تویسلی باقیشین گورینگ

یوقیش گورجک گپینگ آیدیب

دیلینگ عاوی چاقیشین گورینگ

قویا چندا قویمر غیزسه

قاتی گپلار اوستم اوسته

خیانتین یتیر دوسته

عادام گوونین یقیشین گورینگ

قورقماسه جوشار دوپیلر

آغزینه یامان گپ آلر

ِتِلکا کوماکچی بولور

خلقینگ حقین یاقیشین گورینگ

ناماردلرایشینگ بیتیرمر

سوز برسه ایزین یترمر

بورجینی دوغری قوتارمر

آلغیلی تک باقیشین گورینگ

===================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرد نامارد ---------------------------------------- (49)-(23)

 

نامادلری مرد اوستونه کوشگورسانگ

مرد اورتا چیقیانچا شیریالی بولر

بورگیدلر یرینه غارغه کوپالسه

قارادون گیینیب پیریالی بولور

نامارد مردا دگردنگین قاشیمر

قاچه اورش ایلایراویررکوشیمر

مردلرهرمیداندا جوشمرداشیمر

مرد گل بولسه نامارد خاریالی بولر

ناماردینگ بیر یاخشیلیغنه  خوش بولمانگ

یالاغین گینگ گوریب دیشینگز چالمانگ

گورلاشینی گوریب مهم ایش سالمانگ

بیتیریب برانی بآریآلی بولر

 

سیسه برسانگ هرتوینیغنه قالانی

یووریک چیقاربیلمر اوزی چامانی

ناماردلر اَسگرمر دوستی دوغانی

مردیاربولسه نامارد ناریالی بولر

نامارد گوتاربیلمر مردینگ تاجینی

ساقلاب بیلمرحورحومسینی عاجینی

حرام یره یویورقاره گویجینی

آرواتلر باشینه آریالی بولر

فراتیدان آلسانگ مردینگ سوراغنی

آیرسانگ یقیلمرمی اوینگ دیراگنی

سونگینه فکرایلاب دوزلارگراگنی

مرد قآربولسه ناماردقوریالی بولر

====================================

 

 

 

گوزیاش ایلار ----------------------------------------------(50)-(24)

 

ناماردلر دوشمان قولیندا

قورقیجیندان گوزیاش ایلار

 

اوق یاراغینگ سسین اشیدسه

تیسگینر اوزین لاش ایلار

 

ناماردآلیس یردا قآلسه

ناتانیشلر داشین آلسه

یاغیسی اوستوندان گلسه

آت یاراغنی اولوش ایلار

 

ناماردبیلن مرد باش قوشمر

گویک بیلن قوورت  قوشلاشمر

بی غایرات یاقه دنگاوریشمر

 قاچسام دییب تالاشایلار

 

ناماردلرقین ایشینگ چوزمر

اوزیندان جوشیب مال دوزمر

فراتی زادگورمان یازمر

ناماردبیلن چالیش ایلار

=====================================

 

 

 

 

 

 

 

 

یووریک دیلیم -----------------------------------------(51)-(25)

 

دینگله سوزیم سویجی دیلیم

گوران زادینگ آیدانمی سن؟

سین ایلاشینگدان اوکونیب

آیدانینگدان قایدانمی سن ؟

اوزینگ شاهیرلره تآیلاب

بیلدیگینگدان قوشدینگ سایلاب

اوزدیلینگدان باشینگه غایلاب

غریب عقل تآیدانمی سن؟

چین بیرسانگه بریلدیمی ؟

حق سوزینگ ترس یوریلدیمی ؟

دیلینگ باتر گوریلدیمی ؟

حقیقتی آیدانمی سن ؟

سنی یاماقچی سایدیلر

 گوریانگمی کیمی سویدیلر

یالچی قالاملر دویدیلر

بوش قاویلان پآیدانمی سن؟

فراتی دگسه کلامینگ

دوغری آلمزلرسلامینگ

ایندی اوزینگ بیل اوز حالینگ

گیجه دانمی عایدانمی سن؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قلمیم------------------------------------------------(52)-(26)

 

ناچه گوندر سرداشیم

قلمیم دیل یارانوق

بیلمیارین حالیندان

آچیق خبر برانوق

نیلاین اکیزتآیم

 بیر اِچِردا بیر اوزی

یاتیر گوزین آچمانی  

 برانیم اییب ایچمانی

قاناتیندان دگن تک

تاویسمانی اوچمانی

نشتریالی قلمیم

کوتدک قآلجاق حیلی دال

بیله بیر عقلی چووغدر

هآی هواسلی کویلی دال

عاق کاغذه یان بریب

یاداب یاتجاق حیلی دال

ناچه گوندر قارداشلر

یوقلایان یوق قلامی

مگرادان ایشلاری

چیگدیمی یا چاله می؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالام ---------------------------------------------------(53)-(27)

 

یوزدیل بیلن سندان آلداب الانی

ایکیلاب قاپینگدان گترمه بالام

دولتینگه ال قآرماغه گلانی

کس الین مالینگه یترمه بالام

ایل آغزی کرامت یاخشی عاد آلغین

 کوپینگ ایچینده بول یکه قالماغین

یورتیلاندا یورتیب یوریلسه یورگین

 باشغه سادا قوراب اوتورمه بالام

دوغری عاداملردان  آلسانگ نظری

 جانینگه دولتدر کوپینگ یاواری

ترسه باقمه گلسه گنگش توپاری

عازغنینگ امرنی بیترمه بالام

ایل گونینگ بورجینی قویمانی بیتر

عاز گورسه لرینه اوستینی یتر

یتیمدان خبرآل  یانینگه گتر

فریادین قولانگدان گچرمه بالام

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:22  توسط فراتی  | 

قاچان کان ------------------------------------------------  (41)-(15)

 

عارا مآلی ملتینه یترمان

اوزی ایه چقیب آلیب قاچان کان

قاصرنی قآیملاب عادام گترمان

بیزه قولدور کیشا نوکر گچان کان

کوب جهاندارلرینگ ایشی جبردر

 کوسانن غاریبینگ گرشی یاغیردر

ایلاته سالینیان سالغیت آغِر در

قولی یووقالرینگ قآنی قاچان کان

حلال حرام بیر حسابه سوریلدی

خلاف ایشی ادمادیکدان گوریلدی

گویچلی نینگ آشکار عایبی بورالدی

دنیابارقا آخراتدان گچان کان

گوز گوزا باش باشا جان جانا یاغی

دوست یارا دیلانیب بارایسانگ یوغی

بیگانه لربیلن سلطانی بگی

ایلاتدان دونمن دیب آنت هم ایچان کان

یآش اولی لرعقلی باشی اوسمادی

 تورباچی کدخودا دوغری کسمادی

یآلچیلر چین سوزه بارماق باسمادی

 آلان پارالرنی چکیب ایچان کان

 کوب خراج گوتاریار طبیب لرِِِِِامی

دردا یارامایار پیرلرینگ دمی

طللادان قیمماتلی قارا یر قومی

گیجه گوندیز قآن قارا در ساچان کان

ای فراتی سوزلانینگ نه خایری بآر

ایه بول دلینگه اشدر غایری بآر

بود نیانینگ ناچه صفا سیری بار

یاخشی ایشلر بیلن عاق یول آچان کان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلغیلی—برگیلی-------------------------------------------(42)—(16)

 

بآرمینگ ای برگیلی آقام

دانه لری اورغیلی آقام

دوشاوری آلغیلی آقام

آلجاق واغتینگ گلگیلی آغام

 

یلینگ دووشاندر برگیلیم

دانانگ هم اویشاندرولیم

دولمالی واغتینگ یتیشدی

آرفه بوغدای ناچه دویشدی                                                             واداگه دوغری دوریالی

برگینگ حسابلاب گوریالی

 

اوتان یل آلانیم حاقدر

برگیلینینگ مالی یوقدر

یوقدان تانگری هم آلمابدر

سن  یاناق قارشه گلمابدر

 

آلجاق گونینگ کوکدی   حالینگ

 یوقمی ایندی اوزمک پالینگ

بوگون دیمه "واخ الیم دآر "

ینه نسگه برجاگیم بار

 

اوسته چکیب منی سویدینگ

رحم ادمانی غاریب قویدینگ

سن آلغیلی من برگیلی

من ایشی قایدان گورگیلی

 جومارد بول حاقینگ اوتاغه

آنگری بارینگدان توتاغه

 

 

 

بآی آتینه قامچی اوردی

غاریبینگ اوستونه سوردی

دیدی برگینگ یلی دولدی

بونامه دیدیگینگ بولدی

آلدامانی دوغری گپله

اوندان سونگ بیلینگی اِپله

اوزارین دیب کان ساقلادینگ

ناچه عای ایزا اوقلادینگ

بوینینگ بورمه ساقله گونی

ساقچی دینگ مامیله گونی

ایش انگگیر اوراقچی دیدینگ

قرقیمچی قوللیقچی دیدینگ

بیرگون منی ایشدان قویدینگ

آلان پولینگ نیراک یویدینگ

 

نیلاین باختیم یورتانوق

ایمک ایچمکدان آرتانوق

نسگامینگ دردیندان چوکدیم

ساتلیق توتلیغیمدان چیقدیم

گون اونگشیق آزالدان آغِر

چکه چکه بولدیم یاغِر

 

دیسانگدا باختیم یورتونوق

 انصاف داماریم دارتانوق  

آلیانچام ایشینگدا چوکیان

 اونماسه اوستینه چکیان

برانگدان سونگ کشینگ حاقین

 ایشیم یوق هریردا بوقین

 

 

 

آلارمینگ سن حاچان برسام

کیک قرقیب یونگ ایبرسام

 

بیتینگ برسانگدا آلارمن

نام برسانگ توربا سالارمن  

 

واخ عوزیم ایت قرقیب اونگیان

تومیس یانیب قیشدا دونگیان

واخ اوتان یل اِکآیسامدی

برگا آتاناق چکآیسامدی

گلان یل لراوراق گلسه

حوشه یغجاق اِله اییلسه

 ینه بیر یل جیدانآیسنگ

غاریبینگ سوزین آلآیسانگ

سوزینی آل قارنی عاجینگ

 آوراتدیر عودین آغاجینگ

یراوتاردیب جارینگ قازدر

ایشه چکیب برگیم اوزدر

 

کوب دانیشیب گورلاشدیلر

کا اورشیب کا یاراشدیلر

گورسه غاریبینگ یوق اوغری

دیدی تامآ اوزماک دوغری

 فراتی دییر سوزقوتاردی

غاریب بآیی بوش آتاردی

    

 

 

 

 

 

وجدانینگ سسی -----------------------------------------( 43)-(17)

=========================================

گوزمینگ گوران اربس ایشین

هریرده آیدیب بولمایار

پآش بولمانی قالسین دیسم

وجدانم سسین قویمایار

 

تاشلاب گیدیب. دورمیشینی

ساتیب ساویبدر قوشینی

کرلی کوبجاگه باشینی                                       

قویاندان سونگرا قالمایار                                                                          

 

ناس چلیمی یان یولداشی

ساتیب چکیان گوررینگداشی

اویدان چیقمان تومسی قیشی

هاوادان دم آلمایار

 

کوب یازغاریب اوتورسامدا

اِل کوماگمی یتیرسامدا

ادیان ایشین یکرسامدا

نیلاین آنگلاب بیلمایار

قاره توسسا گومیلیب اوتی

اوغلان اوشاغی عاج یاتی

 اوندان یاخشی اوبانگ ایتی

بیرزمان اویناب گولمایار

فراتی دییر قانیم قزیب

گوتار بیلمان دیشم قیسیب

گردانیمدان قیلجیم آسیب

باشین-م کسیب بولمایار 

    

 

یوراگیم منینگ------------------------------------------(44)-18

 

اول اِنامسیز دنگدووشلرینگ اِلیندان

یوراگیم یالاندان حوش یالی منینگ

ایکی یوزلی ناماردلرینگ دیلیندان

 یوراگیم یارالی قوش یالی منینگ

باشینی اِنگیارلر یالاندان چیندان

 یوراک یووقالیغنی گچریارچندان

دوسلیقدا آلغیلی بولیارلر مندان

یوراگیم شولردان داش یالی منینگ

بآرلی بولسانگ قُوشایآرلرداشینگی

یوزاورآیسانگ عاغِریتیارلر باشینگی

اوچاردان اوریارلر گووین قوشینگی

یوراگیم شولردان بآش یالی منینگ

کیمینگ خاباری بآر شاهیر باشیمدان

هرکیم بیر عاد داقیب گچیار داشیمدان

هرزه لری چیقاردیم من قوشیمدان

یوراگیم بیر اورکان قوش یالی منینگ

دوسلرباردر گورینمرلر کوماگه

امما چاغِرمآقآنگ گلرداماغا

یاویزگون گنگاشسنگ شول دوست سیماغه  

یوراگمدان تورمر خیش یالی منینگ

 

فراتی دییر شوراتدیلر دووزیمی

دمِرداراق بیلن داراب یوزیمی

زیانکار دوسلردان سایلاب عوزیمی

یوراگیم شولردان بوش یالی منینگ

 

 

 

 

نآمارد کراگه--------------------------------------------  ( 45)-(19)

 

بیچاره بولانمی بیلمانی قآلدم

عمریمی اُوتدردیم نامارد کراگه

اوییم یقیلاننی  دوُییمانی قآلدیم

دنیامی اوتدردیم نامارد کراگه

 

شیله یاقار دییب یادیمدا یوقدی

اول قاره مارمنی بیلدرمان چاقدی

 ترک ایلاب یاتانمینگ پیداسی یوقدی

جانیمی کویدیرتدیم نامارد کراگه

 

باشیندان تورمانی چکیب حوش بولیب

ناشه اداندا ینگلییاردیم قوش بولیب

سونگین سایغارمانی باشیم یاش بولیب

ترگلیم سولدرتدیم نآمارد کراگه

الکی کیفی اوتورشیقدان باشلاندی

باره باره چکماک ایشی گویچلاندی

ایندی مندان عادام کارلیک داشلاندی

قانیمی ساتدرتدیم نامارد کراگه

چکیانلرینگ عاراسینه باراردیم

دووینچاگمی چوزیب پایلاب برردیم

هممه دردینگ درمانیدر دیاردیم

دورمیشیم اوتدردیم نامارد کراگه

بوزهردان دآدان اوی ایلی بیلمر

اولیدان پارخی یوق عوزینه گلمر

 آغزاورن بندالر هیچ اویناب گولمر

غایراتیم اوتدردیم نامارد کراگه

 

 

 

 

ساغ واغتیم چکدیران صوراتیم گوریان

باشیم بولاب آغلاب مآنگلایمه اوریان

بیچاره بولدیم دییب بوینیمی بوریان

 یاشلیغم کویدیرتدیم نامارد کراگه

 

اونگ عاویسین چکن بیرمن بولاین

عاجی تاغامیندان سوریب سولاین

هاچان دوغری یاشاب اویناب گولاین

عاقلیمی اوتدردیم نامارد کراگه

 

ای کراکی سندان یگرانجی کیم بار

دوغان قارینداشینگ ایل گونینگ بیزار

نه اولی نه دییری قوتیلمر بیمار

اقبالم اوتدردیم نامارد کراگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیره کش-------------------------------------------------  (46)-(20)

 

گو.یچلی بلا دووشگلانین بیلمانی  

دردینی دویدرمان گزر شیره کش

مبتلا بولاننی بوینه آلمانی

اوغرین دوغرین چکیب گزر شیره کش

 

کیم یوز اورسه یوراگی ادیب بوایشه

 اول یامان عاداتی ادینسه پیشه

قاره مآردر چاقیب دورار همیشه

سویجی جآنین عاجا دوزر شیره کش

 

آخلاغی بوزیلیب ترسلاشیب باشلار

ساتیانی چکیانی یآنینه قولار

حارام کیفی بیلن واغتینی حوشلار

توسسه بیلن همدم گزر شیره کش

 

دنگدووشیندان گونه گوندان پس بولر

عوزدردینه منگزاش بیلن دوس بولر

یآنی قورصلی آغزی دولی ناس بولر

اِلی ایشه یتمان گزر یره کش

چِرا شای گورایسه باشیندا چوکر

کتاولادیم دییب تورمانی چکر

سوردیغیچا سوغیلیب اِتینی دوکر

قانین ساتیب گداگزر شیراکش

 ناشه بولسه یورغالایاردوش واغتی

کوک قورغینی قاتی سورار خوش واغتی

اوشیمارایچیندان گیسه قیش واغتی

میزان واغتی قاشینیب گزر شیراکش

 

 

کوزتک سیمه جزلادیبدر باغیرنی

آیاغی اِگریدر بوکریاغیرنی

سین اِدآیسانگ دارغادیبدر اوغیرنی

باشین قالدربیلمان گزر شیره کش

 

خمارواغتی دوشیندرمر سوزینی

یاتسه بوقولادا آچمار گوزینی

چلیم نینگ عودینه یاقیب عوزینی

ارنیندان ناس دوکیب گزر شیراکش

کوپه گورینمهیار کورچیگن یالی

عمری اوتیب باریار دوغرالمر پالی

ِعچارسینی اونگدریانی عایالی

ساندان قآلیب گریان گزر شیراکش

 

توسساسی خیالدر ناشاسی یالان

اونگغه آغیز اوران بللی قارغانن

هیچ قایسین گورمارسینگ قویب دوغرالان

ساللاخ سآیل بولیب گزر شیراکش

 

هرکیم بارسه شول عاجی نینگ باشینه

ایه بولیب بیلمر خراب لاشینه

آیدیار فراتی دنگی دوووشینه

آخرجاندان اومید اوزر شیراکش

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:19  توسط فراتی  | 

بولنادیم--------------------------------------------     ( 6 3 ) ( 10)

 

گیجه گوندیز یالتانمانی اِلغالاب

اوی اونگشیغمی قالدر بیلمان بولنادیم

قارنیم اوچین گزارانیم قاوالاب

 قاره قارنیم دولدیربیلمان بولنادیم

ایشلانیمی گتریارین اویه من

ایش بولماسه اووقیم قاچیب اویه من  

غایغی سزقاتناشمان یاسه  تویه من

غملی کونگلیم  گولدربیلمان بولنادیم

گون یاشیانچاغاوشاتمانی قوشاغمی

اونگدریارین آیآل اوغلان اوشاغمی

ایشه چکیب آرریق قآلان اِشاگمی

 آراباسین یآزدر بیلمان بولنادیم  

مِنارگه آتیم یوق گِیارگه گِیمیم

یوویردیم دآرالدی کونالدی اوُیم

دیشیم کوراک سوردی انگیلدی بویم

غاریب بیلیم قالدربیلمان بولنادیم

یردان یوران گون اونگشیغینگ اییزیندا

بیری تایخان بیری تاجر گزاندا

غاریبلر دایانسه خلقینگ گوزیندا

 الیمداپول گزدر بیلمان بولنادیم

 ایماک ایچماک بول یریندا بول بولار

یوق یریندا قاتی چوراک بال بولر

غاریبلرا غاریب بآیه بآی گلر

کوپه عوزیم آلدر بیلمان بولنادیم

ای فراتی ایشلاب گزگین یاراسانگ

اِشینگ ایکی بولمر ِاله قاراسانگ

باختینگدان گور اونگدان غاریب دوراسانگ

ساغلیق قادرین بیلدر بیلمان بولنادیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گورگیلی --------------------------------------------- (37)--   (11)

 

گورمالی گورجاک گورگینگی

اوندان قاچیب چیقیب بولمار

بلابتردان ساقلاسین

قابات گلسه بوقیب بولمار

 

هرکیم یانار عوز دنگگینه

گیرمز آلجی قوورت جنگینه

دوشسانگ زورلی نینگ چنگینه

چوپان سالیب یقیب بولمار

 

عایبینی دورمه هرکیمینگ

عوزینگداهم باردر کمینگ

یارادیلان توپراق قومینگ

بیر قومدر عاد داقیب بولمار

 

یلیگمه بآیلینگ بادینه

یاقار یغنانینگ عودینه

گیرسانگ قومینگ قابادینه

اول بنانی سوکیب بولمار

 

بولسه خوب یآرینگ یانینگدا

سویگی یایرادر قانینگدا

خایرا دوندیر زیانینگدا

اونگه غیاق باقیب بولمار

 

چَورانگدان گترمه ایتی

بیلمر آل حودیر قیمماتی

فراتی سویمار هر تاتی

اونگ آغزینه باقیب بولمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاره نفسیم----------------------------------------------( 38)-(12)

 

قناعت بیلن اریقله

نفسینگ آرزو بسلاماسین

اوز اوریسیندا اوریکله

باشغه یایلیم ایسلاماسین

 

قاسام اتدی عازدر ماغه

 حاقدان عارانگ اوزدرماگه

شیطان بیلن گزدرماگه

چکین قلبینگ پیسلاماسین

 

آیریلمه عقلینگ داشیندان

یوزینگ ساو نفسینگ ایشیندان

قاچه دور عاوی دیشیندان

تن زهریندان اییسلاماسین

عقل قوشدر نفسینگ موجاک

جانینگ یاقیب عقلینگ اییجاک

دوغری یولینگ ترسه غییجاق

چک باشینی چیسلاماسین

 

نفسینگ گورینشی آوادان

یلاندر چاقار یانگادان

فراتینگ حالین تنگ ادان

موندان بترپیسلاماسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریا گیدر-------------------------------------------   (39) –(13)

 

باختینگ یابی قورلی بولسه

یووریک باخته گوونینگ گیدر

آچیلسه اقبالینگ یولی

قِردا سوودا دوغری گیدر

 

هومآینگ قونسا باشینگه

گوزدا گمر ادان ایشینگه

قارامار قارری یاشینگه

کوری-م دوغری یوله اییدر 

 

قزلدر قوم دییب توتانینگ

گوزیندان دگرآتانینگ

دولت گامی سی باتانینگ

قازانانی دریا گیدر

 

فراتی اوییسانگ هرپآله

گیدر گوونینگ بوش خیاله

یازیلیب گلان اِقباله

اوییسانگ گوونینگ آبادادر

======================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دنیا---------------------------------------------------    (40) -(14)

 

نفسیم بویریب بیلمان یغنان مالیمی

قآلاندان سونگ حالان یرینگه زینگ دنیا

ایه سین عذابه قویان ظالیمی

قوی عود آلسین آتیشینگه اِِنگ دنیا

حاق بندالر مدام قورقیب چکینیب

گچیبدرلر باشین بولاب اوکونیب

کیم نآلیبدر سندان ماله تولقینیب

کیمه یوپاک کیمه چوپراک یونگ دنیا

بآی غاریبینگ بآری سانگه قللیق چی

شونی بوین آلمایآن عادام منلیک چی

اوزاق زمان وفا برمز شاللاقچی

حمّال لرنگه پالانینگی دانگ دنیا

بییری غاریب اونگشیق بیلن گون ادیار

بییری اوزین پول ایچیندا گوم ادیار

قارون یالی اول دنیانی اونیتیار

آلان یاندی آلمادیغه گنگ دنیا

بآیلینگ حودرلاد ینگ حایسی آقماغا

اول هم صرف ایلاب یور چاقآ چاقماغا

ارزشینگ یوق آلداب آلیب ساتماغا

 نفسینه اویانینگ ایشی اونگ دنیا

حایسی آرزولرمه صورت بکلاد ینگ

 کویان حاقلاریمینگ حایسین حاقلادینگ

کیملری  َََََََمس کیملری پََََََس ساقلادینگ

بیزدان چاگینگ سایلاب عوزینگ اونگ دنیا

قارداشیم  کسه ویینگ عودیم اولچریانگ

توتاشدیریب یاقیانینگه کلچریانگ

یاخشی یامان پارخین حاچان سلجریانگ

مدام ایشینگ دانا بیلن جنگ دنیا

 

فراتی صفاتینگ یوزینگه دییار

اوزینی ناماردینگ قوناغی دوییار

کیفینگی گوریانلر شوگونی سوییار

دویر سنگکی ینگی بیلانینگ ینگ دنیا

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:15  توسط فراتی  | 

 

چشمه سیندا عمل یاتیر----------------- ---------------- (31) -  ( 5)

 

آغزی بوشه ایچینگ برسنگ

گیدان دردینگ اییزه گتیر

اودیمچینی یوله سالسنگ

اوغرا مآقآ گؤونه گتیر

 

عوزینی عالم گوریانه

زادبیلمانی گورلایانه

باشلاسانگ اویت برمانه

اوکدا سریب آلیب گوتیر

 

باغ گوگاریب گوله دورسه

عوز پاسلینده اییمیش برسه

کیم بییرنی بگاندرسا

حاق قین ایشین تیزدان بتییر

سُویولربولسانگ کوپلیکدا

گوررینگسز سینه سآپلیقدا

بولاشسانگ بوخرابلیقدا

آغر برگا بُورجه باتییر

 

فراتی سیندر چوغشینگی

پندبریب خلقه دِگشینگی

بس ایله قوشغینگ ساغشینگی

چشمه سیندا عمل یاتییر  

=============================

 

 

 

 

 

قیلمه منی -----------------------------------------(32)-----   ( 6)

 

گوتاریب بیلمن مسلیگمی

عاشا سرحوش قیلمه منی

 

آغزیم آشا یتاندان سونگ

نفسه عوُرداش قیلمه منی

 

قابارسام مقامه عادا

حُورگونیم دوشیرمز یادا

هرساتاشان اربس زادا

بیر دم یولداش قیلمه منی

 

اوزین اویار دنیا دارلر

"من "هیچ دییار یاخشی آرلر

لیلی بولمار لولی یارلر

پیسه سرداش قیلمه منی

اند یک اِدسنگ یاخشی زادا

 بولماز گوزینگ عال هاوادا

تومشاجیغنی توتیب بادا

گزیانلردان قیلمه منی

یا باقیب گز گوزینگ بیلن

 یا آلیب گید اوزینگ بیلن

کوساب قویمه نازینگ بیلن

اوزیندان داش قیلمه منی

فراتی دییر منینگ حالیم

عاقمی قارا سانگا مالیم

جانیم ساغ دایاو ماحالیم

بیریاتان لاش قیلمه منی

 

 

آریگیدا----------------------------------------------(33 )—( 7)

مرد یگیدینگ یاخشی لیقنینگ

اویادیندان چیقیب بولمار

نامارد آدام منّت قویسه

 هیچ یاغدایدا چکیب بولمار

 

  بگ یگیدینگ قدری باشغه

اوتورسا گلیشیار کوشگه

قاتناشسا آغیر گورشگه

حیله بیلن یقیب بولمار

 

قوچ یگید تولّا قیلسه

 خیرداندر آلیب بولسه

شول یگیدلر یمیش سالسا

اونگه یوزینگ چیتیب بولمار

دورمالی یریندا دورار

اوزین عودا کوزا اورار

ایلین یغناب گنگش قورار

مردینگ راین یقیب بولمار

آصلی یاخشینی قورانگز

اوندان وغری ایش سُورانگز

ایگ بیلن یوله اوغرانگز

قول بیلن ایش چاتیب بولمار

فراتی سوزیم سوزدارتار

حاچان نامارددا ن سونگک آرتار

نامارد یقیلسانگ قوم اورتار

اونگ عالنیندا چوکیب بولمار

 

 

 

قوربینگ چاتمار----------------- ----------------------(34)--  ( 8)

بآرینگ قدرنی بیلماسانگ

گراک گونینگ درک توتمار

باشینگ بولاب بوش قآلرسینگ

بیری گلیب قولینگ توتمار

 

آرزآن نرخدان ساوسانگ مآلینگ

باحالاندا یتمار حآلینگ

ساوریب گزسنگ بآی ماحالینگ

 توکانر ارتییرنگه یتمر

 

گوزارآنینگ آغیرسویشیر

ایشی غایرلارا دووشیر

باشینگدا آخ آرمان اویشییر

ایش توتمانه قوربینگ چاتمار

 

قوچاقلر بآر ایلار یوقدان

دولت قاچار الی سووقدان

زاد اونمر قووری قوراقدان

عاچ قآلسانگدا نان اوزاتمار

کوپالدیب بولمرغیسغانیب

عاچ قارنینگ دویمار ایسغانیب

قآلارسینگ  باش گون کاسگانیب

اوندان کانه دمینگ یتمر

فراتی دییر خایره چاپقین

باشارسانگ یمشاق سوز تاپقین

یاغ تک اراب سووتک آق غین

دآش یوراگه سوزینگ اوتمار

 ===================================

 

 

 اِل  سرمه --------------------------------------------(35) ---  (9)

 

ارکاک بولسانگ یرسیز یرا یالبارمه

اولی باشینگ کیجالدیب سن پسلرا

قارنینگ اوچین بوینینگ بوریب اِل سرمه

 گوزی قوراق قورساغی دآر پیسلرا

 

مآلینگه قآیم بول یوییُب ساویرمه

آنگردان گلانه حالتآنگ چُویرمه

ساپ یتسه دوستینگدان یوزینگ اََویرمه

اونگارسانگ دوشمانینگ اویر دوستلاره

 

  تامآنگ دوزاغیندان تانگریم قوریسین

منّت بیلن اونگجاق گونیم قووریسین

آلتین ،کومیش گوهر بآری اریسین

حارام بولسا دگمر ارزان میسلاره

 

فراتی یآنامه بیر خراب یره

بارسانگ بولاشارسینگ یوقاشیق شره

بیلمانی  قآریشسانگ کوب ناکسلرا

بارماقآنگ سایارلریامان مستلاره  ==================================

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:13  توسط فراتی  | 

آلغیلی—برگیلی-------------------------------------------(42)—(16)

 

بآرمینگ ای برگیلی آقام

دانه لری اورغیلی آقام

دوشاوری آلغیلی آقام

آلجاق واغتینگ گلگیلی آغام

 

یلینگ دووشاندر برگیلیم

دانانگ هم اویشاندرولیم

دولمالی واغتینگ یتیشدی

آرفه بوغدای ناچه اویشدی                                                            

واداگه دوگری دورمالی

برگینگ حسابلاب گورمالی

اوتان یل آلانیم حاقدر  

برگیلینینگ مالی یوقدر

یوقدان تانگری هم آلمابدر

سن  یاناق قارشه گلمابدر

آلجاق گونینگ کوکدی حالینگ

 یوقمی ایندی اوزمک پالینگ

بوگون دیمه "واخ الیم دآر "

ینه نسگه برجاگیم بار

 

سن آلغیلی من برگیلی

من ایشی قایدان گورگیلی

 جومارد بول حاقینگ اوتاغه

آنگری بارینگدان توتاغا

 

بآی آتینه قامچی اوردی

غاریبینگ اوستونه سوردی

دیدی برگینگ یلی دولدی

بونامه دیدیگینگ بولدی

آلدامانی دوغری گپله

اوندان سونگ بیلینگی اِپله

اوزارین دیب کان ساقلادینگ

ناچه عای ایزا اوقلادینگ

بوینینگ بورمه ساقله گونی

ساقچی دینگ مامیله گونی

ایش انگگیر اوراقچی دیدینگ

قرقیمچی قوللیقچی دیدینگ

بیرگون منی ایشدان قویدینگ

آلان پولینگ نیراک یویدینگ

 

نیلاین باختیم یورتانوق

ایمک ایچمکدان آرتانوق

نسگامینگ دردیندان چوکدیم

ساتلیق توتلیغیمدان چیقدیم

گون اونگشیق آزالدان آغِر

چکه چکه بولدیم یاغِر

 

دیسانگدا باختیم یورتونوق

 انصاف داماریم دارتانوق  

آلیانچام ایشینگدا چوکیان

 اونماسه اوستینه چکیان

برانگدان سونگ کشینگ حاقین

 ایشیم یوق هریردا بوقین

 

 

 

آلارمینگ سن حاچان برسام

کیک قرقیب یونگ ایبرسام

 

بیتینگ برسانگدا آلارمن

نام برسانگ توربا سالارمن  

 

واخ عوزیم ایت قرقیب اونگیان

تومیس یانیب قیشدا دونگیان

واخ اوتان یل اِکآیسامدی

برگا آتاناق چکآیسامدی

گلان یل لراوراق گلسه

حوشه یغجاق اِله اییلسه

 ینه بیر یل جیدانآیسنگ

غاریبینگ سوزین آلآیسانگ

سوزینی آل قارنی عاجینگ

 آوراتدیر عودین آغاجینگ

یراوتاردیب جارینگ قازدر

ایشه چکیب برگیم اوزدر

 

کوب دانیشیب گورلاشدیلر

کا اورشیب کا یاراشدیلر

گورسه غاریبینگ یوق اوغری

دیدی تامآ اوزماک دوغری

 فراتی دییر سوزقوتاردی

غاریب بآیی بوش آتاردی

    

 

 

 

 

 

وجدانینگ سسی -----------------------------------------( 43)-(17)

=========================================

گوزینگ گوران اربس ایشین

هریرده آیدیب بولمایار

پآش بولمانی قالسین دیسم

وجدانم سسین قویمایار

 

تاشلاب گیدیب. دورمیشینی

ساتیب ساویبدر قوشینی

کرلی کوبجاگه باشینی                                       

قویاندان سونگراقالمایار                                                                          

 

ناس چلیمی یان یولداشی

ساتیب چکیان گوررینداشی

اویدان چیقمان تومسی قیشی

هاوادان بیردم آلمایار

 

کوب یازغاریب اوتورسامدا

اِل کوماگمی یتیرسامدا

ادیان ایشین یکرسامدا

نیلاین آنگلاب بیلمایار

قاره توسسا گومیلیب اوتی

اوغلان اوشاغی عاج یاتی

 اوندان یاخشی اوبانگ ایتی

بیرزمان اویناب گولمایار

فراتی دییر قانیم قزیب

گوتار بیلمان دیشم قیسیب

گردانیمدان قیلجیم آسیب

باشین-م کسیب بولمایار 

    

 

یوراگیم منینگ------------------------------------------(44)-18

 

اول اِنامسیز دنگدووشلرینگ اِلیندان

یوراگیم یالاندان حوش یالی منینگ

ایکی یوزلی ناماردلرینگ دیلیندان

 یوراگیم یارالی قوش یالی منینگ

باشینی اِنگیارلر یالاندان چیندان

 یوراک یووقالیغنی گچریارچندان

دوسلیقدا آلغیلی بولیارلر مندان

یوراگیم شولردان داش یالی منینگ

بآرلی بولسانگ قُوشایآرلرداشینگی

یوزاورآیسانگ عاغِریتیارلر باشینگی

اوچاردان اوریارلر گووین قوشینگی

یوراگیم شولردان بآش یالی منینگ

کیمینگ خاباری بآر شاهیر باشیمدان

هرکیم بیر عاد داقیب گچیار داشیمدان

هرزه لری چیقاردیم من قوشیمدان

یوراگیم بیر اورکان قوش یالی منینگ

دوسلرباردر گورینمرلر کوماگه

امما چاغِرمآقآنگ گلرداماغا

یاویزگون گنگاشسنگ شول دوست سیماغه  

یوراگمدان تورمر خیش یالی منینگ

 

فراتی دییر شوراتدیلر دووزیمی

دمِرداراق بیلن داراب یوزیمی

زیانکار دوسلردان سایلاب عوزیمی

یوراگیم شولردان بوش یالی منینگ

 

 

 

 

نآمارد کراگه--------------------------------------------  ( 45)-(19)

 

بیچاره بولانمی بیلمانی قآلدم

عمریمی اُوتدردیم نامارد کراگه

اوییم یقیلاننی  دوُییمانی قآلدیم

دنیامی اوتدردیم نامارد کراگه

 

شیله یاقار دییب یادیمدا یوقدی

اول قاره مارمنی بیلدرمان چاقدی

 ترک ایلاب یاتانمینگ پیداسی یوقدی

جانیمی کویدیرتدیم نامارد کراگه

 

باشیندان تورمانی چکیب حوش بولیب

ناشه اداندا ینگلییاردیم قوش بولیب

سونگین سایغارمانی باشیم یاش بولیب

ترگلیم سولدرتدیم نآمارد کراگه

الکی کیفی اوتورشیقدان باشلاندی

باره باره چکماک ایشی گویچلاندی

ایندی مندان عادام کارلیک داشلاندی

قانیمی ساتدرتدیم نامارد کراگه

چکیانلرینگ عاراسینه باراردیم

دووینچاگمی چوزیب پایلاب برردیم

هممه دردینگ درمانیدر دیاردیم

دورمیشیم اوتدردیم نامارد کراگه

بوزهردان دآدان اوی ایلی بیلمر

اولیدان پارخی یوق عوزینه گلمر

 آغزاورن بندالر هیچ اویناب گولمر

غایراتیم اوتدردیم نامارد کراگه

 

 

 

 

ساغ واغتیم چکدیران صوراتیم گوریان

باشیم بولاب آغلاب مآنگلایمه اوریان

بیچاره بولدیم دییب بوینیمی بوریان

 یاشلیغم کویدیرتدیم نامارد کراگه

 

اونگ عاویسین چکن بیرمن بولاین

عاجی تاغامیندان سوریب سولاین

هاچان دوغری یاشاب اویناب گولاین

عاقلیمی اوتدردیم نامارد کراگه

 

ای کراکی سندان یگرانجی کیم بار

دوغان قارینداشینگ ایل گونینگ بیزار

نه اولی نه دییری قوتیلمر بیمار

اقبالم اوتدردیم نامارد کراگ

 

شیره کش-------------------------------------------------  (46)-(20)

 

گو.یچلی بلا دووشگلانین بیلمانی  

دردینی دویدرمان گزر شیره کش

مبتلا بولاننی بوینه آلمانی

اوغرین دوغرین چکیب گزر شیره کش

 

کیم یوز اورسه یوراگی ادیب بوایشه

 اول یامان عاداتی ادینسه پیشه

قاره مآردر چاقیب دورار همیشه

سویجی جآنین عاجا دوزر شیره کش

 

آخلاغی بوزیلیب ترسلاشیب باشلار

ساتیانی چکیانی یآنینه قولار

حارام کیفی بیلن واغتینی حوشلار

توسسه بیلن همدم گزر شیره کش

 

دنگدووشیندان گونه گوندان پس بولر

عوزدردینه منگزاش بیلن دوس بولر

یآنی قورصلی آغزی دولی ناس بولر

اِلی ایشه یتمان گزر یره کش

چِرا شای گورایسه باشیندا چوکر

کتاولادیم دییب تورمانی چکر

سوردیغیچا سوغیلیب اِتینی دوکر

قانین ساتیب گداگزر شیراکش

 ناشه بولسه یورغالایاردوش واغتی

کوک قورغینی قاتی سورار خوش واغتی

اوشیمارایچیندان گیسه قیش واغتی

میزان واغتی قاشینیب گزر شیراکش

 

 

کوزتک سیمه جزلادیبدر باغیرنی

آیاغی اِگریدر بوکریاغیرنی

سین اِدآیسانگ دارغادیبدر اوغیرنی

باشین قالدربیلمان گزر شیره کش

 

خمارواغتی دوشیندرمر سوزینی

یاتسه بوقولادا آچمار گوزینی

چلیم نینگ عودینه یاقیب عوزینی

ارنیندان ناس دوکیب گزر شیراکش

کوپه گورینمهیار کورچیگن یالی

عمری اوتیب باریار دوغرالمر پالی

ِعچارسینی اونگدریانی عایالی

ساندان قآلیب گریان گزر شیراکش

 

توسساسی خیالدر ناشاسی یالان

اونگغه آغیز اوران بللی قارغانن

هیچ قایسین گورمارسینگ قویب دوغرالان

ساللاخ سآیل بولیب گزر شیراکش

 

هرکیم بارسه شول عاجی نینگ باشینه

ایه بولیب بیلمر خراب لاشینه

آیدیار فراتی دنگی دوووشینه

آخرجاندان اومید اوزر شیراکش

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:31  توسط فراتی  | 

چشمه سیندا عمل یاتر ---------------- (31) -  ( 5)

آغزی بوشه ایچینگ برسنگ

گیدان دردینگ اییزه گتیر

اودیمچیدان یول سوراسنگ

اوغرا مآقآنگ گؤونه گتیر

 

عوزینی عالم گوریانه

زادبیلملنی گورلایانه

باشلاسانگ اویت برمانه

اوکدا سریب آلیب گوتیر

 

باغ گوگاریب گوله دورسه

عوز پاسلینده اییمیش برسه

کیم بییرنی بگاندرسا

حاق قین ایشین تیزدان بتییر

 

سُئوییلربولسانگ کوپلیکدا

گوررینگسز سینه سآپلیقدا

بولاشسانگ بو خراب لیقدا

آغر برگا بُئورجه باتییر

 

 

فراتی سیندر چوغشینگی

پندبریب خلقه دِگشینگی

بس ایله قوشغینگ ساغشینگی

چشمه سیندا عمل یاتییر  

=============================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیلمه منی -------------------------(32)-----   ( 6)

گوتاریب بیلمن مسلیگمی

عاشا سرحوش قییلمه منی

آغزیم آشا یتاندان سونگ

نفسه عوُرداش قیلمه منی

 

قابارسام مقامه عادا

حئوُر گونیم دوشیر مز یادا

هرساتاشان اربس زادا

بیر دم یولداش قیلمه منی

 

عوزین اویار دنیا دارلر

"من "هیچ دییار یاخشی آرلر

لیلی بولمار لولی یارلر

پیسه سرداش قیلمه منی

 

اندیک ادسنگ دوغری زادا

 بولماز گوزینگ عال هاوادا

تومشاجیغنی توتیب بادا

گزیانلردان قیلمه منی

 

 

یا باقیب گز گوزینگ بیلن

 یا آلیب گید عوزینگ بیلن

کوساب قویمه نازینگ بیلن

عوزیندان داش قیلمه منی

 

فراتی دییر منینگ حالیم

عاقمی قارا سانگا مالیم

جانیم ساغ دایاو ماحالیم

بیریاتان لاش قیلمه منی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آریگیدا -----------------------------(33 )—( 7)

مرد یگیدینگ یاخشی لیقنینگ

 اویادیندان چیقیب بولمار

نامارد آدام منّت قویسه

 هیچ یاغدایدا چکیب بولمار

 

  بگ یگیدینگ قدری باشغه

اوتورسا گلیشیار کوشگه

قاتناشسا آغیر گورشگه

حیله بیلن یقیب بولمار

 

قوچ یگید تولّا قیلسه

 خیرداندر آلیب بولسه

آریگیدلر یمیش سالسا

اونگه یوزینگ چیتیب بولمار

 

دورمالی یریندا دورار

عوزین عودا کئوزا اورار

ایلین یغناب گنگش قورار

مردینگ راین یقیب بولمار

 

آصلی یاخشینی قورانگز

اونداندن دوغری ایش سُئورانگز

ایگ بیلن یوله اوغرانگز

قول بیلن ایش چاتیب بولمار

 

فراتی سوزیم سوزدارتار

حاچان نامارددا ن سونگک آرتار

نامارد یقیلسانگ قوم اورتار

اونگ عالنیندا چوکیب بولمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوربینگ چاتمار ----------------------(34)--  ( 8)

بآرینگ قدرنی بیلماسانگ

گراک گونینگ درک توتمار

باشینگ بولاب بوش قآلرسینگ

بیری گلیب قولینگ توتمار

 

آرزآن نرخدان ساوسانگ مآلینگ

باحالاندا یتمار حآلینگ

ساوریب گزسنگ بآی ماحالینگ

 توکانر ارتییرنگه یتمر

 

گوزارآنینگ آغیرسویشیر

ایشی غایرلارا دووشیر

باشینگدا آخ آرمان اویشییر

ایش توتمانه قوربینگ چاتمار

 

قوچاقلر بآر ایلار یوقدان

دولت قاچار الی سووقدان

زاد عونمر قووری قوراقدان

عاچ قآلسانگدا نان اوزاتمار

 

کوپالدیب بولمرغیسغانیب

عاچ قارنینگ دویمار ایسغانیب

قالرسینگ باشگون کاسگانیب

اوندان کانه دمینگ یتمر

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:27  توسط فراتی  | 

زندگی مختومقلی فراغی فیلم می شود

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی گروه هنری بنیاد مختومقلی فراغی به نقل از ايتنا نيوز: مدير كل امور بین الملل نهاد ریاست جمهوری از ساخت فیلمی با محتواي زندگی مختومقلی فراقی خبرداد.

به گزارش اختصاصي پايگاه خبري ايتنا نيوز، محمدرضا فرقاني، عصر پنج شنبه با حضور در دفتر هفته نامه سراسري و بين المللي ياپراق در گرگان افزود: اين فيلم با حضور دانیال حکیمی به عنوان بازيگر نقش مختومقلي به صورت مشترک بین ایران و ترکمنستان ساخته مي شود.
وي اظهار داشت: در سال 88 توافقات لازم براي ساخت اين فیلم صورت گرفته و درآینده اي نزدیک شاهد ساخت فیلمي از این شاعر فرهیخته ايراني ترکمن خواهيم بود.
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 12:59  توسط فراتی  | 

                                          ( ای فراغی )

ای علم آتام ای فراغی

بیزه نظر سالآیسانگدی

گورمه میشدان الهام بیلن

منی شاگرد آلآیساندی

ای سویگی باغینگ بلبلی

بال سوزینگ غزالینگ گلی

اوپسام اول قلاملی الی

سای بیتینگ دیللانآسانگدی

 

ادب ایوانین سالدیران

 عادآبرایمز قالدیران

 جهانه اوزین آلدیران

 بوگون حاله گلآیسانگدی

 

ارانلری گوریبدرسینگ

بللی اوستاد بولیبدرسینگ

خلقه باغرینگ دیلیبدرسینگ

خلیفه لیق قیلآیسانگدی

منگلی قیزه گونینگ گیتدی

عشقی سنی عاریف اتدی

ایرالیغی جاندان  اوتدی

بیر ساتاشیب گولآیسانگذی

 

سویمادینگ دنیا مولکینی

اومادینگ نآمآرد خلقینی

 ای اترکینگ پاک تولقینی  

سووسان سینآ دولآیسانگدی

 

اونگدان گوریار عاریف گوزینگ

 پارسه ترکه درمآن سوزینگ

 ایلینگ اویشدی حانی عوزینگ

توی ایه سی بولآیسانگدی

 

قلبیم یل مآیه تک یوریار

عاق دوقایده سنی گوریار

یوزلاشسام دییب سلام بریار

سن تیییجانیب آلآیسنگدی  

 

گزدینگ غاریب آیاق یالانگ

 پلک باشینگه سالدی تآلانگ

 دییری یتدی ایکی عاغانگ

دووشیب بیله بولآیسنگدی

 

فراتی عالنینگده چوکیب

 اوتیر سانگه یاسن چیقیب

 گوریان یاناق بولیب باقیب

 قوشغیمه دم سالآیسنگدی

                                                      (  ساغ بولینگ )  ۸/۶/۱۳۹۰

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 11:53  توسط فراتی  |